Diễn Đàn ^^ HĐH Nghệ Tĩnh

Diễn đàn trao đổi giải trí của sinh viên người Nghệ Tĩnh đang học tập tại cao đẳng công nghệ HN


  Sinh nhËt ®µn «ng tÆng g× ???

  Share
  avatar
  thai-quoc-ngo

  Tổng số bài gửi : 29
  Join date : 12/11/2010
  Age : 28
  Đến từ : Diễn Châu-Nghệ An

  Sinh nhËt ®µn «ng tÆng g× ???

  Bài gửi by thai-quoc-ngo on Fri Dec 03, 2010 8:37 am

  Sinh nhËt ®µn «ng tÆng g× ???

  TÆng quµ sinh nhËt cho ®µn «ng hiÖn nay ®ang lµ c¶ mét vÊn ®Ò ®¸ng suy nghÜ ®èi víi ph¸i n÷. Cöa hµng sinh nhËt mäc ra nh­ nÊm, víi nhiÒu vËt phÈm ®a d¹ng vµ phong phó, nh­ng h×nh nh­ kh«ng dµnh cho ®µn «ng. Toµn thÊy dÇu géi ®Çu, mü phÈm, s÷a röa mÆt, son phÊn, gÊu b«ng ... §Ó ”chÞ em ” khái mÊt nhiÒu thêi gian, sau khi më cuéc ”th¨m dß ý kiÕn“ cña mét sè l­îng kha kh¸ ”ng­êi ®­îc tÆng“, xin ®­a ra ®©y vµi gîi ý :

  - Víi bè: §©y lµ ®èi t­îng cã vÎ dÔ dµng nhÊt v× bao nhiªu n¨m lµm con kh«ng lÏ b¹n kh«ng hiÓu tý g× vÒ t©m tÝnh vµ së thÝch cña bè m×nh sao? Gi¸ trÞ cña mãn quµ cã thÓ kh«ng cao nh­ mét bé ®å ngñ, ®«i kÝnh l·o hay hép c¹o r©u...sÏ lµm bè b¹n rÊt vui v× con g¸i ®· kh«ng quªn ngµy sinh nhËt cña m×nh. NÕu bè b¹n ®· giµ th× tr¸nh tÆng nh÷ng thø kh«ng thùc dông hoÆc kh«ng quen sö dông.

  - Víi chång: NhiÒu phô n÷ ®· qu¸ dÔ d·i khi cho r»ng ®· lµ vî chång víi nhau th× thÕ nµo ch¼ng ®­îc. Xin th­a sù quan t©m ®óng møc cña b¹n cã ý nghÜa kh«ng nhá trong viÖc th¾t chÆt h¬n sîi d©y t×nh c¶m vî chång. Ngoµi lµm mét b÷a c¬m nho nhá (nÕu kh«ng tæ chøc) ®ãn ”anh Êy“ tõ c«ng së vÒ, b¹n nªn tÆng chång mét mãn ®å g× ®Êy cã thÓ dïng khi ®i lµm ®­îc. NÕu lµ ng­êi vî khÐo lÐo mét chót th× b¹n sÏ rÊt cã lîi. Ai mµ ch¼ng tù hµo khi ®­îc b¹n ®ång nghiÖp khen ”C¸i cµ v¹t cña anh ®Ñp ®Êy!“. ”µ, vî tí tÆng ®Êy!“

  - Víi b¹n trai th«ng th­êng: V× lµ b¹n trai th«ng th­êng nªn c¸ch th«ng th­êng nhÊt mµ c¸c b¹n g¸i hay sö dông lµ tÆng hoa (víi ®iÒu kiÖn b¹n ph¶i hiÓu ®­îc ý nghÜa loµi hoa m×nh tÆng kh«ng th× nguy hiÓm chÕt ng­êi ®Êy). Víi ng­êi ®· th©n thiÖn vµ ”suång s·“ h¬n, th× c¸i g× ®µn «ng dïng ®­îc lµ hä dïng ®­îc ®Êy(!): QuÇn ¸o, giµy dÐp... NghÞch ngîm mét chót th× son phÊn, gÊu b«ng, s÷a röa mÆt... Nãi chung quµ sinh nhËt b¹n trai th«ng th­êng kh«ng cÇn cÇu kú cßn ®· th©n thiÖn th× mang tÝnh chÊt vui nhén.

  - Víi "®èi t­îng" :NhiÒu b¹n sÏ bËt lªn hái l¹i : §èi t­îng kiÓu nµo? V©ng, c¸i ”kho¶n“ nµy th× h¬i bÞ nhiÒu kiÓu ®Êy.
  Víi ng­êi ®Ó ý b¹n mµ b¹n ”kh«ng cã gד th× tèt nhÊt nªn ®­a anh ta vÒ vÞ trÝ th«ng th­êng b»ng c¸ch tÆng hoa, tr¸nh hoa hång vµ hoa forget me not, dï chØ gãi lÉn lén víi hoa kh¸c. Trong tr­êng hîp nµy, hoa ph¨ng lµ vÞ trÝ sø gi¶ rÊt ®­îc viÖc. Cßn ng­îc l¹i b¹n còng cã c¶m t×nh víi ”chµng ta“ th× nªn t¹o ®iÒu kiÖn cho ”chµng ta“ tiÕn tíi ”®èt ch¸y giai ®o¹n“ b»ng c¸ch tÆng quµ biÓu lé sù quan t©m cña b¹n nh­ chiÕc d©y l­ng, hép xi ®Ênh giÇy, lä n­íc hoa ®µn «ng...100% lµ ”hä“ hiÓu (kh«ng hiÓu th× còng ph¶i ...“suy diÔn“ mµ hiÓu th«i!).
  Tr­êng hîp kh¸c, chØ m×nh b¹n cã c¶m t×nh cßn ”ng­êi ta“ vÉn ”con nai vµng ng¬ ng¸c“ th×...xin ®­a ra ®©y ba ý kiÕn cña c¸c ”n¹n nh©n“
  + Ng­êi thø nhÊt : ” §óng lµ ...h©m! Con g¸i ai l¹i ®i tá t×nh bao giê!“ (cæ hñ, cæ hñ qu¸!)
  + Ng­êi thø hai : ”C« Êy t­ëng m×nh kh«ng biÕt. Cã lÏ m×nh ph¶i døt kho¸t h¬n“ (!)
  + Ng­êi thø ba : ”VËy mµ... M×nh sÏ l­u t©m h¬n!“ (Qu¸ ®Ñp ®i). Tuy nhiªn kh«ng ph¶i lµ c« g¸i nµo còng may m¾n nh­ tr­êng hîp thø ba võa nªu. V× tÝnh chÊt phøc t¹p ®ã, nªn ng­êi viÕt bµi nµy, dÉu ®· tËn m¾t nh×n thÊy nh÷ng mãn quµ còng kh«ng d¸m nªu lªn mét gîi ý cô thÓ nµo, mong nhËn ®­îc sù tha lçi cña c¸c b¹n g¸i ”®¬n ph­¬ng“

  - Víi ng­êi yªu : KÎ ®· lµm ®iªn ®Çu kh«ng Ýt b¹n g¸i ®©y! TÆng c¸i g× ®Ó nã võa lµ duy nhÊt, võa chuyÓn t¶i c¶ mét con thuyÒn t×nh c¶m, vµ tãm l¹i lµ ...v« gi¸. NhiÒu ng­êi ®· ph¶i nghÜ tr­íc hµng th¸ng trêi mµ vÉn kh«ng t×m ra ®­îc mãn g× võa ý. ThËt ra trong lóc h¨ng h¸i Êy mµ dõng l¹i ®Ó nghÜ mét chót, b¹n sÏ thÊy rÊt ®¬n gi¶n r»ng ®· lµ ng­êi yªu b¹n th× bÊt cø mãn quµ g× cña b¹n còng sÏ ®­îc quÝ träng vµ n©ng niu. Mét chiÕc kh¨n thªu tªn hai ng­êi, mét c¸i ®ång hå thÓ thao, mét ®Üa h¸t... cã thÓ khiÕn h×nh ¶nh b¹n lóc nµo còng th­êng trùc trong t©m trÝ hä. Vµ cuèi cïng, ®õng quªn cho vµo hép quµ mét b«ng hång míi hÐ. Sù im lÆng cïng mét ¸nh m¾t khi trao tay cã t¸c dông h¬n tÊt c¶ mäi lêi chóc.

  §­a ra ®©y nh÷ng ”®èi t­îng ” ®Ó tÆng quµ trong ngµy sinh nhËt cña thÕ giíi ®µn «ng, tøc lµ ®· gi¸n tiÕp ®Æt mét bªn nh÷ng con g¸i, ng­ßi yªu, vî cña hä. Trong thùc tÕ c¸c mèi quan hÖ nµy phøc t¹p h¬n nhiÒu,khu«n khæ mét bµi viÕt nhá kh«ng thÓ ®Ò cËp tíi tÊt c¶ ®­îc. ChØ mong nã sÏ gãp phÇn nhá cho c¸c b¹n g¸i khi chän quµ sinh nhËt cho ph¸i m¹nh bít lóng tóng vµ cã ®­îc nh÷ng mãn quµ cã ý nghÜa nhÊt.
  avatar
  Admin
  Admin

  Tổng số bài gửi : 166
  Join date : 19/06/2010
  Age : 27
  Đến từ : Thiên Đường Tình Yêu

  Re: Sinh nhËt ®µn «ng tÆng g× ???

  Bài gửi by Admin on Mon Dec 06, 2010 8:11 am

  cái này hay à nha... ^^!

   Hôm nay: Wed Feb 21, 2018 10:26 am